อาสน แปลว่า การนั่ง เป็นภาวรูป ภาวสาธนะ วิ.ว่า อาสนํ = อาสนํ การนั่ง ชื่อว่า อาสนํๆ การนั่ง