อาสวกฺขยสงฺขาตํ ว.,นปุ. (อรหตฺตํ) ซึ่งพระอรหัต อันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะ เป็นสัมภาวนบุพพบท กัมมธารยสมาส มีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ ฉ.ตัป.วิ. อาสวานํ ขโย = อาสวกฺขโย [ซ้อน กฺ] สัม.บุพ.กัม.วิ. อาสวกฺขโย อิติ สงฺขาตํ = อาสวกฺขยสงฺขาตํ (อรหตฺตํ)