อาสาฬฺหปุณฺณมายํ ว.,อิต. (ติถิยํ) ในดิถี อันมีพระจันทร์อันเต็มแล้วในเดือนอาสาฬหะ เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า อาสาฬฺเห ปุณฺณมา = อาสาฬฺหปุณฺณมา (ติถิ)