อาสา น.,อิต. ความหวัง แจกเหมือน กญฺา เช่น ป.พหุ. อาสา อ. ความหวัง ท. มาจาก อิส ธาตุ ในความปรารถนา, ความหวัง + อ ปัจจัย แปลง อิ ที่ อิส ธาตุเป็น อา ลง อา เครื่องหมายอิตถีลิงค์ ได้รูปเป็น อาสา แปลว่า ความหวัง เป็นภาวรูป