อาสิญฺจมาน ก. รดทั่วอยู่ อา บทหน้า + สิจ ธาตุ ในความหยอด + อ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + มาน ปัจจัย ลงนิคคหิตอาคมที่พยัญชนะต้นธาตุ [อา + สึจ + อ + มาน ] แล้วแปลงนิคคหิตเป็น ญฺ เพราะ จ อยู่หลัง ได้รูปเป็น อาสิญฺจมาน