อาสิญฺจิตุํ น.,อ. อันอัน…รด, เพื่ออันรดทั่ว อา บทหน้า + สิจ ธาตุ ในความหยอด, ความราด + ตุํ ปัจจัย ลงนิคคหิตอาคมที่พยัญชนะต้นธาตุ [อา + สึจ + ตุํ] แล้วแปลงนิคคหิตเป็น ญฺ เพราะ จ อยู่หลัง, ลง อิ อาคม สำเร็จรูปเป็น อาสิญฺจิตุํ