อาสิ ก. (เช่น ติณปริฆาสาจามกุณฺฑกํ อ. หญ้าอันเป็นเดนและข้าวตังและรำ) ได้มีแล้ว, ได้เป็นแล้ว [ธ. ๖: ปุณฺณทาสีวตฺถุ หน้า ๑๘๔] อ อาคม