อาสีนํ ว.,ปุ. (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคล ผู้นั่ง (นิ่ง) โดยปกติ [ธ. ๖: อตุลอุปาสกวตฺถุ หน้า ๑๘๖] ศัพท์เดิมเป็น อาสี อี การันต์ ในปุงลิงค์ ลง อํ ทุติยาวิภัตติ ฝ่ายเอกวจนะ แปลง อํ เป็น นํ สำเร็จรูปเป็น อาสีนํ แจกเหมือน เสฏฺี คำว่า อาสี มาจาก อาส ธาตุ