อาหฏ ก. อัน…นำมาแล้ว อา บทหน้า + หร ธาตุ ในความนำไป ด้วยอำนาจ อา อุปสัคสังหารธาตุ แปลว่า นำมา + ต ปัจจัย อาเทส ต เป็น ฏ ลบ ร ที่สุดธาตุ ได้รูปเป็น อาหฏ ดู อกต