อาหรนฺต ก. เมื่อนำมา, นำมาอยู่ อา บทหน้า + หร ธาตุ ในความนำไป ด้วยอำนาจ อา อุปสัคสังหารธาตุ แปลว่า นำมา + อ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + อนฺต ปัจจัย ได้รูปเป็น อาหรนฺต ดู อกฺกมนฺต