อาหราเปยฺยาถ ก. (ตุมฺเห อ. ท่าน ท.) ยัง…พึงให้นำมา อา บทหน้า + หร ธาตุ ในความนำไป ด้วยอำนาจ อา อุปสัคสังหารธาตุ แปลว่า นำมา