อาหรึสุ ก. (เช่น ชนา อ. ชน ท.) นำมาแล้ว อา บทหน้า + หรธาตุ ในความนำไป ด้วยอำนาจ อา อุปสัคสังหารธาตุ แปลว่า นำมา + อ ปัจจัยในกัตตุวาจก + อุํ อัชชัตตนีวิภัตติ