อาหารเวลา น.,อิต. เวลาแห่งอาหาร แจกเหมือน กญฺา เช่น ส.เอก. อาหารเวลาย ในเวลาแห่งอาหาร เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า อาหารสฺส เวลา = อาหารเวลา