อาหิณฺฑถ ก. (ตุมฺเห อ. ท่าน ท.) จงเที่ยวไป อา บทหน้า + หิฑิ ธาตุ ในความเที่ยวไป + อ ปัจจัยในกัตตุวาจก + ถ ปัญจมีวิภัตติ ลงนิคคหิตอาคมที่พยัญชนะต้นธาตุ [อาหึฑิ + อ + ถ] แล้วแปลง