อาหิณฺฑนฺต ก. เที่ยวไปอยู่ อา บทหน้า + หิฑิ ธาตุ ในความเที่ยวไป + อ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + อนฺต ปัจจัย ลงนิคคหิตอาคมที่พยัญชนะต้นธาตุ [อาหึฑิ + อ + อนฺต] แล้วแปลง นิคคหิตเป็น ณฺ เพราะ ฑ อยู่หลัง แปลง อิ ที่ ฑิ เป็น อ ได้รูปเป็น อาหิณฺฑนฺต ดู อกฺกมนฺต