อาหเรยฺยาถ ก. (ตุมฺเห อ. ท่าน ท.) พึงนำมา อา บทหน้า + หร ธาตุ ในความนำไป ด้วยอำนาจ อา อุปสัคสังหารธาตุ แปลว่า นำมา + อ ปัจจัยในกัตตุวาจก + เอยฺยาถ สัตตมีวิภัตติ สำเร็จรูปเป็น อาหเรยฺยาถ