อาหํสุ ก. (เช่น ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท.) กราบทูลแล้ว พฺรู ธาตุ ในความกล่าว + อ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + อุํ อัชชัตตนีวิภัตติ แปลง พฺรู ธาตุ เป็น อาห