อาเนติ ก. (เช่น เถโร อ. พระเถระ) ย่อมนำมา อา บทหน้า + นี ธาตุ ในความนำไป ด้วยอำนาจ อา อุปสัคสังหารธาตุ แปลว่า นำมา + อ ปัจจัยในกัตตุวาจก + ติ วัตตมานาวิภัตติ รัสสะ อี ที่ นี เป็น อิ แล้ววิการ อิ เป็น เอ สำเร็จรูปเป็น อาเนติ