อาโรจาเปสิ ก. (เช่น อุปาสโก อ. อุบาสก) ยัง…ให้บอกแจ้งแล้ว อา บทหน้า + รุจ ธาตุ ในความชอบใจ ด้วยอำนาจอุปสัค แปลว่า บอก + ณาเป ปัจจัย ในเหตุกัตตุวาจก + อี อัชชัตตนีวิภัตติ