อาโรปิต ก. อัน…ยกขึ้นแล้ว อา บทหน้า + รุป ธาตุ ในความยกขึ้น + ต ปัจจัย พฤทธิ อุ ที่ รุป ธาตุ เป็น โอ ลง อิ อาคม ได้รูปเป็น อาโรปิต