อาโรหสมฺปทาทีนิ ว.,นปุ. (การณานิ) ซึ่งเหตุ ท. มีความถึงพร้อมด้วยความระหงเป็นต้น เป็นฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส มีตติยาตัปปุริสสมาส เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ ต.ตัป.วิ. อาโรเหน สมฺปทา = อาโรหสมฺปทา