อาโรเปตฺวา ๑ ก. ยกขึ้นแล้ว อา บทหน้า + รุป ธาตุ ในความยกขึ้น + เณ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + ตฺวา ปัจจัย พฤทธิ อุ ที่ รุป ธาตุ เป็น โอ ลบ ณ เหลือไว้แต่