อาโลเฬตฺวา ก. เคล้าแล้ว, ละลายแล้ว อา บทหน้า + ลุฬ ธาตุ ในความกวน, ความระคน + เณ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + ตฺวา ปัจจัย ด้วยอำนาจ เณ