อา บทหน้า + มนฺต ธาตุ ในความปรึกษา + เณ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + อี อัชชัตตนีวิภัตติ ลบ ณ เหลือไว้แต่ เอ ลง ส อาคม รัสสะ อี เป็น อิ สำเร็จรูปเป็น