อา บทหน้า + รุจ ธาตุ ในความชอบใจ ด้วยอำนาจอุปสัค แปลว่า บอก + ณย ปัจจัย ในกัตตุวาจก + อุํ อัชชัตตนีวิภัตติ ด้วยอำนาจ ณย ปัจจัย พฤทธิ อุ ที่ รุจ ธาตุ เป็น โอ ลบ ณ เหลือไว้แต่ ย แปลง อุํ เป็น อึสุ สำเร็จรูปเป็น อาโรจยึสุ