อา บทหน้า + รุป ธาตุ ในความยกขึ้น + เณ ปัจจัยในกัตตุวาจก + เอยฺย สัตตมีวิภัตติ ด้วยอำนาจ เณ ปัจจัย พฤทธิ อุ ที่ รุป ธาตุ เป็น โอ ลบ ณ เหลือไว้แต่ เอ เป็น อาโรเป + เอยฺย ลบ เอ ที่ เป สำเร็จรูปเป็น อาโรเปยฺย