อา บทหน้า + หร ธาตุ ในความนำไป ด้วยอำนาจ อา อุปสัคสังหารธาตุ แปลว่า นำมา + อ ปัจจัยในกัตตุวาจก + เอยฺยุํ สัตตมีวิภัตติ สำเร็จรูปเป็น อาหเรยฺยุํ