อิจฺฉาม ก. (มยํ อ. เรา ท.) ย่อมปรารถนา อิส ธาตุ ในความปรารถนา + อ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + ม วัตตมานาวิภัตติ แปลง ส ที่สุดธาตุ เป็น