อิจฺฉาโทสา ว.,อิต. (ปชา) อ. หมู่สัตว์ ผู้มีความอยากเป็นเครื่องประทุษร้าย เป็นฉัฏฐีตุลยาธิ-กรณพหุพพิหิสมาส วิ.ว่า อิจฺฉา โทสา ยสฺสา สา อิจฺฉาโทสา (ปชา) ความอยาก เป็นเครื่องประทุษร้าย ของหมู่สัตว์ใด หมู่สัตว์นั้น ชื่อว่า