อิจฺฉิติจฺฉิตฏฺาน น.,นปุ. ที่อันตนทั้งปรารถนาแล้วทั้งปรารถนาแล้ว แจกเหมือน กุล เช่นทุ.เอก. อิจฺฉิติจฺฉิตฏฺานํ สู่ที่อันตนทั้งปรารถนาแล้วทั้งปรารถนาแล้ว เป็นวิเสสนบุพพบท กัมม-ธารยสมาส มีวิเสสโนภยบท กัมมธารยสมาส เป็น