อิจฺฉิต ก. อัน…ต้องการแล้ว,…ปรารถนาแล้ว,…อยากได้แล้ว อิส ธาตุ ในความปรารถนา + ต ปัจจัย ลง อิ อาคม แปลง ส ที่สุดธาตุ เป็น จฺฉ ได้รูปเป็น อิจฺฉิต ดู อกต