อิตรา (อิตฺถิโย) อ. หญิง ท. เหล่านอกนี้ นปุ. เช่น ป.เอก. อิตรํ (ปุปฺผํ) อ. ดอกไม้ นอกนี้ พหุ. อิตรานิ