อิตฺถีกุตฺต น.,นปุ. มารยาแห่งหญิง แจกเหมือน กุล เช่น ทุ.เอก. อิตฺถีกุตฺตํ ซึ่งมารยาแห่งหญิง เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า อิตฺถิยา กุตฺตํ = อิตฺถีกุตฺตํ