= อิตฺถีปุริสา ฉ.ตัป.วิ. อิตฺถีปุริสานํ สทฺโท = อิตฺถีปุริสสทฺโท ฉ.ตุล.วิ. อิตฺถีปุริสสทฺโท อาทิ เยสํ เต อิตฺถีปุริสสทฺทาทโย (สทฺทา)