อิตฺถีรติ น.,อิต. ความยินดีในหญิง แจกเหมือน รตฺติ เช่น ป.เอก. อิตฺถีรติ อ. ความยินดีในหญิง เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า อิตฺถิยา รติ = อิตฺถี