อิตฺถีลีฬฺหา น.,อิต. ลีลาแห่งหญิง แจกเหมือน กญฺา เช่น ทุ.เอก. อิตฺถีลีฬฺหํ ซึ่งลีลาแห่งหญิง เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า อิตฺถิยา ลีฬฺหา = อิตฺถีลีฬฺหา