อิตฺถํ ๑ อัพ. ด้วยประการฉะนี้ มาจาก อิม ศัพท์ + ถํ ปัจจัย ในอัพยยตัทธิต ใช้แทน ปการ ศัพท์ แปลง อิม เป็น อิ ซ้อน ตฺ ได้รูปเป็น อิตฺถํ แปลเป็น