อิทฺธา (เวสาลี) เมืองไพสาลีใด ย่อมเจริญ (ย่อมมั่งคั่ง) เหตุนั้น เมืองไพสาลีนั้น ชื่อว่า อิทฺธาๆ อันเจริญ (อันมั่งคั่ง)