อิทฺธิปาท ๒ ว.,ปุ. (ธรรม) เป็นเครื่องถึงซึ่งความสำเร็จ แจกเหมือน ปุริส เช่น ป.เอก. อิทฺธิปาโท (ธมฺโม) อ. ธรรม เป็นเครื่องถึงซึ่งความสำเร็จ