อิทฺธิมยรูป น.,นปุ. รูปอันสำเร็จแล้วด้วยฤทธิ์ แจกเหมือน กุล เช่น ทุ.เอก. อิทฺธิมยรูปํ ซึ่งรูปอัน