อิธโลกปรโลกตฺถ น.,ปุ. ประโยชน์ในโลกนี้และโลกอื่น แจกเหมือน ปุริส เช่น ทุ.เอก. อิธโลกปรโลกตฺถํ ซึ่งประโยชน์ในโลกนี้และโลกอื่น เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส มีวิเสสนบุพพบท กัมมธารย