อิธโลกปรโลกสุขาวหนโต มาจาก อา บทหน้า + วห ธาตุ ในความนำไป ด้วยอำนาจ อา อุปสัคสังหารธาตุ แปลว่า นำมา + ยุ ปัจจัย แปลง ยุ เป็น อน ได้รูปเป็น อาวหน แปลว่า การนำมา เป็นภาวรูป ภาวสาธนะ วิ.ว่า อาวหนํ = อาวหนํ การนำมา ชื่อว่า อาวหนํๆ การนำมา