อินฺทฺริยคุตฺติ น.,อิต. ความคุ้มครองซึ่งอินทรีย์ แจกเหมือน รตฺติ เช่น ป.เอก. อินฺทฺริยคุตฺติ