อินฺทฺริยสํวร ๓ น.,ปุ. อินทรีย์สังวร แจกเหมือน ปุริส เช่น ป.เอก. อินฺทฺริยสํวโร อ. อินทรีย์สังวร