อิริยาปถมตฺตํ ว.,ปุ. (อาการํ) ยังอาการ สักว่าอิริยาบถ เป็นสัมภาวนบุพพบท กัมมธารยสมาส วิ.ว่า อิริยาปโถ อิติ มตฺโต = อิริยาปถมตฺโต (อากาโร)