อุปธาน มาจาก อุป บทหน้า + ธา ธาตุ ในความทรงไว้, ความรองรับ + ยุ ปัจจัย แปลง ยุ เป็น อน ได้รูปเป็น อุปธาน แปลว่า เป็นเครื่องรองรับ