อุปสัคสังหารธาตุ แปลว่า ลง + อ ปัจจัยในกัตตุวาจก + สฺสถ ภวิสสันติวิภัตติ ลง อิ อาคม พฤทธิ อุ ต้นธาตุ