อุปสัคอยู่หน้า แปลว่า อาศัย + อ ปัจจัย วิการ อี ที่ สี ธาตุเป็น เอ แล้วแปลง เอ เป็น อย ได้รูปเป็น อาสย แปลว่า เป็นที่อาศัย เป็นกัตตุรูป กัมม