อุปฺปนฺนขาทนียโภชนีย น.,นปุ. วัตถุอันบุคคลพึงเคี้ยวและวัตถุอันบุคคลพึงบริโภคอันเกิดขึ้นแล้ว แจกเหมือน กุล เฉพาะปัญจมีวิภัตติ ลง