อุปฺปนฺนจฺฉนฺโท ว.,ปุ. (ภิกฺขุนีสงฺโฆ) อ. หมู่แห่งนางภิกษุณี ผู้มีฉันทะอันเกิดขึ้นแล้ว [ธ. ๕: